دختران آسمان

خدایا به امید خودت نه بنده های بی خودت